020 - 262 1630

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Testgroup B.V. en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van www.testgroup.eu.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Testgroup B.V. op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Testgroup B.V. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Testgroup B.V.

Testgroup B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Testgroup B.V..

Testgroup B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34271193. Testgroup B.V. is gevestigd en kantoorhoudend in (1052 JN) Amsterdam aan de Van Oldenbarnveldtstraat 9-2 en bereikbaar via het e-mailadres info@testgroup.eu

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Testgroup B.V. kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Testgroup B.V. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Testgroup B.V. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Testgroup B.V. plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Testgroup B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Testgroup B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Testgroup B.V. verstrekt. Testgroup B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Testgroup B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van praktijk van psychotherapeuten en psychologen en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Testgroup B.V. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Testgroup B.V. kan uw persoonsgegevens delen met aan Testgroup B.V. gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Testgroup B.V. kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Testgroup B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Testgroup B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Testgroup B.V. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Testgroup B.V. samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Testgroup B.V. website:

Functionele cookies

Testgroup B.V. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Testgroup B.V. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Testgroup B.V. heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Testgroup B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Testgroup B.V. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Testgroup B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Testgroup B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@testgroup.eu kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Testgroup B.V. of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Testgroup B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Testgroup B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Testgroup B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Testgroup B.V. via info@testgroup.eu.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Testgroup B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@testgroup.eu.

Ons privacy statement voor het Bridge Assessment Platform (www.bridge-assessment.com)

Privacy Statement TESTGROUP

TESTGROUP ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van TESTGROUP toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u TESTGROUP toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1. Over TESTGROUP TESTGROUP is een uitgever van software voor online assessments. Een omschrijving van TESTGROUP treft u aan op www.testgroup.eu

2. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel? Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat TESTGROUP verschillende gegevens van u op:

2.1 Persoonsgegevens NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken en om de juiste normen te kunnen gebruiken. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet betekent dit het volgende: naam en mailadres worden verwijderd en bij het woonadres worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard.

2.2 Antwoorden op vragenlijsten Alle antwoorden op vragenlijsten worden, met vermelding van het tijdstip waarop is geantwoord, opgeslagen. Deze data worden door TESTGROUP gebruikt om de voortgang bij de verschillende vragenlijsten bij te houden alsmede om op een later tijdstip de scores te berekenen. De antwoorden op vragen blijven permanent bewaard in de database van TESTGROUP, teneinde verdere ontwikkeling van de vragenlijsten mogelijk te maken.

2.3 Antwoorden op open vragen (o.a. bij 360 graden onderzoeken) Alle antwoorden op open vragen worden apart in de database van TESTGROUP bijgehouden. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek, daarom worden de gegevens na twee jaar volledig verwijderd.

2.4 Scores Zodra de benodigde vragenlijsten ingevuld zijn, kunnen de testscores door TESTGROUP worden berekend. Deze scores worden vertaald in normscores, waarbij dankzij de persoonsgegevens gekozen wordt voor een bepaalde normgroep. De normgroepen worden geselecteerd op basis van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en opleiding. De testscores worden permanent apart opgeslagen in de database van TESTGROUP, teneinde verdere verfijning van de normen mogelijk te maken en wetenschappelijke onderzoeken op deze testscores te kunnen verrichten. Na het verloop van twee jaren worden de testscores automatisch geanonimiseerd.

3. Servers Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van TESTGROUP. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden.

4. Bewaartermijn gegevens Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart TESTGROUP uw gegevens twee jaar. Na twee jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat. 5. Beveiliging van uw dossier Uw gegevens wordt op zodanige wijze bewaard door TESTGROUP, dat de toestemming van TESTGROUP niemand toegang tot uw dossier heeft. Op deze manier blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.

6. Geheimhouding TESTGROUP en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

7. Verstrekking gegevens aan derden                   Slechts indien u de opdrachtgever van uw assessment daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden, niet zijnde uw werkgever. U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage, aan uw werkgever, te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen.

8. Informatieverstrekking voor research en statistiek Ten behoeve van research en statistiek mag TESTGROUP gegevens en beoordelingen verstrekken aan derden. TESTGROUP zorgt er in dit geval voor dat de gegevens zodanig worden aangeleverd, dat de herkenbaarheid van de persoon daarbij wordt uitgesloten. Dit geldt niet indien het voor het doel van het onderzoek niet mogelijk is. In een dergelijke situatie zullen de gegevens aan derden alleen verstrekt worden als u hier toestemming voor geeft.

9. Beveiliging van persoonsgegevens TESTGROUP draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. TESTGROUP spant zich er voor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TESTGROUP laat periodiek een derde gespecialiseerde externe partij een audit uitvoeren op de werking van ons beveiligingsbeleid en procedures. Hierbij wordt de software van TESTGROUP getest op kwetsbaarheden.

10. Cookies Voor de commerciële sites wordt door TESTGROUP gebruik gemaakt van Google Analytics, echter deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden. TESTGROUP maakt voor de online instrumenten geen gebruik van tracking cookies en slaat slechts de sessie ID, taal van de browser en de ID van de tests die gemaakt worden.

11. Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens Het is mogelijk om de door TESTGROUP verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De opdrachtgever van uw online assessment zal u een inzage in uw gegevens geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal de opdrachtgever van uw online assessment  de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is de opdrachtgever verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Voordat TESTGROUP overgaat tot bovenstaande handelingen, dient u eerst contact op te nemen met de opdrachtgever van uw assessment.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants